ตารางเวลา

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
April 11am – 6pm 10am – 6pm 10am – 6pm 10am – 6pm
Brutus 10am – 6pm 10am – 6pm 10am – 6pm 10am – 6pm
Catherine 1pm – 6pm 3pm – 7pm 1pm – 8pm 2pm – 8pm
Doc 7pm – 0am 10am – 6pm 7pm – 0am 10am – 6pm
Emily 10am – 6pm 10am – 6pm 10am – 6pm 10am – 6pm
Gareth 9pm – 3am 7pm – 2am 9pm – 3am 8pm – 0am
Gilbert 8pm – 2am 6pm – 11pm 7pm – 0am 8pm – 2am
Hanna 10am – 6pm 10am – 6pm 10am – 6pm 10am – 6pm
Hunter 10am – 6pm 10am – 6pm 11am – 7pm 10am – 6pm
Iris 10am – 6pm 11am – 6pm 10am – 6pm 10am – 6pm
Jimmy 10am – 6pm 10am – 6pm 10am – 6pm 10am – 6pm
Naomi 7pm – 0am 7pm – 2am 7pm – 0am
Naomi (หลังจากปลดล็อกฤดูใบไม้ร่วง) 10am – 6pm 10am – 6pm 10am – 6pm
Sally 6am – 5pm 6am – 5pm 6am – 5pm 6am – 5pm 6am – 5pm
Sally (หลังจากปลดล็อกฤดูใบไม้ร่วง) 10am – 6pm 10am – 6pm 10am – 6pm
Sam  6pm – 8pm 8pm – 0am  6pm – 8pm 8pm – 0am 6pm – 8pm 6pm – 8pm 6pm – 8pm
Tabitha 7pm – 2am 9pm – 3am 9pm – 3am 8pm – 0am
Tony 10am – 6pm 7pm – 0am 7pm – 0am 10am – 6pm 10am – 6pm