ใน Harvest Moon: Seeds of Memories เราสามารถปลูกผักชนิดใดก็ได้ ในฤดูกาลใดก็ได้ เราสามารถซื้อเมล็ดต่าง ๆ มาปลูกได้จาก Sam ซึ่งจะขายเมล็ดผักต่าง ๆ

การปลูกพืชนั้นทำได้โดยการเคลียร์แปลงปลูกให้เรียบร้อย ทำการพรวนดิน โรยเมล็ด หลังจากนั้นก็ให้เรารดน้ำวันละครั้งจนกว่ามันจะสามารถโตจนออกดอกออกผลเก็บได้เลย ซึ่งพืชบางชนิดจะเก็บผลได้ครั้งเดียวแล้วถึงเริ่มปลูกใหม่ แต่บางชนิดก็สามารถเก็บไปได้เรื่อย ๆ แม้จะโตข้ามฤดูก็ยังเก็บต่อได้จนกว่าเราจะตัดทิ้ง

การปลูกพืชในภาคนี้จะมีระบบหนึ่งที่เรียกว่า “การกลายพันธุ์” การกลายพันธุ์ของพืชที่ปลูกจะทำให้ได้พืชชนิดใหม่ซึ่งส่วนใหญ่จะราคาดีมากขึ้น โดยปกติการปลูกธรรมดาพืชเองก็มีโอกาสกลายพันธุ์อยู่แล้ว แต่เราสามารถเพิ่มโอกาสการกลายพันธุ์นี้ได้ด้วยการใส่ปุ๋ยอีกด้วย โดยเราสามารถซื้อปุ๋ยได้จากร้านของ Iris หรืออาจจะนำมูลสัตว์ที่เราไปเก็บมา มาใช้เป็นปุ๋ยก็ได้เช่นกัน แล้วหากเราขายผักที่กลายพันธุ์ไม่ว่าจะขายผ่านลังขายผลผลิตหรือกับ Sam โดยตรง ก็จะช่วยปลดล็อกเมล็ดของผักกลายพันธุ์ชนิดนั้น ๆ ให้เราสามารถหาซื้อได้ในร้านของ Sam ด้วย อย่างไรก็ตามผักกลายพันธุ์บางชนิดอาจจะต้องขายจำนวนมากหน่อยเพื่อทำการปลดล็อกเมล็ดชนิดนั้น ๆ

นอกจากเรื่องของการกลายพันธุ์แล้ว ถึงแม้ว่าพืชผักทุกชนิดในภาคนี้จะสามารถปลูกได้ทุกฤดู แต่ผักแต่ละชนิดเองจะมีฤดูเฉพาะของมันอยู่ หากเราปลูกพืชได้ตรงกับฤดูของมันแล้ว จะทำให้เรามีโอกาสได้ผักชนิดนั้น ๆ ในระดับ Great Quality ซึ่งจะทำให้เราสามารถขายได้ราคามากยิ่งขึ้น

ชื่อ ฤดูกาล ระยะเวลาปลูก ราคาเมล็ด ราคาผลผลิต หมายเหตุ
ซื้อ ขาย Normal Great
Broccoli Winter 6 30   75    
Broccolini Fall       120   กลายพันธุ์จาก Broccoli ฤดูใบไม้ร่วง
Evergreen Summer           กลายพันธุ์จาก Broccolini ฤดูร้อน
Romanesco Winter 10     150   กลายพันธุ์ุ์จาก Broccolini ฤดูหนาว
Dryad Spring           กลายพันธุ์จาก Romanesco ฤดูใบไม้ผลิ
Cabbage Spring 6 20   50 75  
Huge Cabbage Spring 10 50 20 125 185 กลายพันธุ์จาก Cabbage ฤดูใบไม้ผลิ
Red Cabbage Winter 10 40 10 100 150 กลายพันธุ์จาก Cabbage ฤดูหนาว
Dome Cabbage Winter           กลายพันธุ์จาก Huge Cabbage ฤดูหนาว
Green Cabbage Spring       150   กลายพันธุ์จาก Red Cabbage ฤดูใบไม้้ผลิ
Carrot Fall 7 20   50    
Brown Carrot Summer 7 50 20 125 185 กลายพันธุ์จาก Carrot ฤดูร้อน
Baby Carrot Winter 3 40 10 100 150 กลายพันธุ์จาก Carrot ฤดูหนาว
Mandrake Fall           กลายพันธุ์จาก Brown Carrot ฤดูใบไม้ร่วง, ใส่ปุ๋ย Barbatus Blend อย่างน้อย 1 ครั้ง
White Carrot Winter       150   กลายพันธุ์จาก Baby Carrot ฤดูหนาว
Celery Spring 7 20   50 75  
Mystic Herb Summer           กลายพันธุ์จาก Celery ฤดูร้อน
White Celery Fall 7 40 10 100 150 กลายพันธุ์จาก Celery ฤดูใบไม้ร่วง
Royal Herb Winter 10 60 30 150 225 กลายพันธุ์ุ์จาก White Celery ฤดูหนาว
Corn Summer 11 30   90 120  
Fodder Corn Summer       100   กลายพันธุ์จาก Corn ฤดูร้อน
Sweet Corn Summer       150   กลายพันธุ์จาก Corn ฤดูร้อน
Sunset Corn Spring           กลายพันธุ์ุ์จาก Fodder Corn ฤดูใบไม้ผลิ, ใส่ปุ๋ย Corn Blend อย่างน้อย 1 ครั้ง
Yellow Corn Winter           กลายพันธุ์จาก Sweet Corn ฤดูหนาว
Green Pepper Summer 7 40   80 130  
Red Pepper Summer   50 10 110 200 กลายพันธุ์จาก Green Pepper ฤดูร้อน
Bell Pepper Summer       160   กลายพันธุ์จาก Green Pepper ฤดูร้อน
Purple Pepper Spring 11     150   กลายพันธุ์จาก Red Pepper ฤดูใบไม้ผลิ, ใส่ปุ๋ย Carp Blend อย่างน้อย 1 ครั้ง
Magic Pepper Spring           กลายพันธุ์จาก Bell Pepper ฤดูใบไม้ผลิ
Golden Pepper Summer           กลายพันธุ์จาก Magic Pepper ฤดูร้อน, ใส่ปุ๋ย Goby Blend อย่างน้อย 1 ครั้ง
White Pepper Winter           กลายพันธุ์จาก Magic Pepper ฤดููหนาว
Hot Pepper Fall 11 30   90 120  
Jalapeno Spring   40 20 150   กลายพันธุ์จาก Hot Pepper ฤดูใบไม้ผลิ
Habanero Fall           กลายพันธุ์จาก Hot Pepper ฤดูใบไม้ร่วง, ใส่ปุ๋ย Orange Compost อย่างน้อย 1 ครั้ง
Dragon Pepper Winter           กลายพันธุ์จาก Jalapeno ฤดูหนาว, ใส่ปุ๋ย Apple Compost อย่างน้อย 1 ครั้ง
Devil Pepper Summer           กลายพันธุ์จาก Habanero ฤดูร้อน, ใส่ปุ๋ย Corn Blend อย่างน้อย 1 ครั้ง
Onion Spring 4 30   50 70  
Scallion Spring 6 50 10 90 130 กลายพันธุ์จาก Onion ฤดูใบไม้ผลิ
Petite Onion Spring 5 60 20 160 200 กลายพันธุ์จาก Scallion ฤดูใบไม้ผลิ
Red Onion Summer 7 70 20 170 260 กลายพันธุ์จาก Scallion ฤดูร้อน
Teardrop Winter   70 30 170   กลายพันธุ์จาก Red Onion ฤดูหนาว
Pearl Onion Fall 6 60 30 150   กลายพันธุ์จาก Peptite Onion ฤดูใบไม้ร่วง, โดยต้องปลูกแบบช่องเว้นช่องทั้งแนวตั้งและแนวนอนเหมือนตารางหมากรุก
Potato Fall 6 20   50 75  
Giant Potato Fall 8 50 20 125   กลายพันธุ์จาก Potato ฤดูใบไม้ร่วง
Purple Potato Winter       100   กลายพันธุ์จาก Potato ฤดูหนาว
Black Potato Summer           กลายพันธุ์จาก Purple Potato ฤดูร้อน
Titan Potato Winter           กลายพันธุ์จาก Black Potato ฤดูหนาว, ใส่ปุ๋ย Durum Wheat Blend อย่างน้อย 1 ครั้ง
Pumpkin Fall 15 90   170    
Squash Spring 15 140 20 220 380 กลายพันธุ์จาก Pumpkin ฤดูใบไม้ผลิ
Zucchini Summer 16 110 10 200 320 กลายพันธุ์จาก Pumpkin ฤดูร้อน
Giant Squash Summer 15     280   กลายพันธุ์จาก Squash ฤดูร้อน, ใส่ปุ๋ย Goby Blend อย่างน้อย 1 ครั้ง
Cream Pumpkin Winter 16     220 450 กลายพันธุ์จาก Squash ฤดูหนาว
Giant Pumpkin Fall 22     800 1500 กลายพันธุ์จาก Giant Squash ฤดูใบไม้ร่วง
Spinach Winter 5 20   50 75  
Savoy Spinach Spring 5 50 20 120 190 กลายพันธุ์จาก Spinach ฤดูใบไม้ผลิ
Baby Spinach Winter 5 40 10 100   กลายพันธุ์จาก Spinach ฤดูหนาว
Lilac Spinach Fall           กลายพันธุ์จาก Sovoy Spinach ฤดูใบไม้ร่วง
Pink Spinach Winter 8     170 260 กลายพันธุ์จาก Baby Spinach ฤดูหนาว
Strawberry Spring 7 20   55 80  
Angel Lantern Fall 12     160   กลายพันธุ์จาก Strawberry ฤดูใบไม้ร่วง, ใส่ปุ๋ย Barbatus Blend อย่างน้อย 1 ครั้ง
White Berry Winter 10 35 10 95 130 กลายพันธุ์จาก Strawberry ฤดูหนาว
Magical Berry Spring 9     160   กลายพันธุ์ุ์จาก White Berry ฤดูใบไม้ผลิ, ใส่ปุ๋ย Berry Blend อย่างน้อย 1 ครั้ง
Princess’ Eye Summer           กลายพันธุ์จาก Angel Lantern ฤดูร้อน
Tomato Summer 11 30   60 85  
San Marzano Summer   60 10 100   กลายพันธุ์จาก Tomato ฤดูร้อน
Crimson Winter       300 260 กลายพันธุ์จาก Tomato ฤดูหนาว
Killer Tomato Fall           กลายพันธุ์จาก Crimson ฤดูใบไม้ร่วง, ใส่ปุ๋ย Tomato Blend อย่างน้อย 1 ครั้ง
Red Zepplen Spring           กลายพันธุ์จาก San Marzano ฤดูใบไม้ผลิ, ใส่ปุ๋ย Tomato Blend อย่างน้อย 1 ครั้ง
Wheat Summer 7 10   25 40  
Durum Wheat Summer   10 10 25 40 กลายพันธุ์จาก Wheat ฤดูร้อน
Barley Fall 9 10 20 25 40 กลายพันธุ์จาก Wheat ฤดูใบไม้ร่วง
Rye Winter   10 30 25 40 กลายพันธุ์จาก Barley ฤดูหนาว, ใส่ปุ๋ย Mosquito Blend อย่างน้อย 1 ครั้ง