ตารางเวลา

  MON TUE WED THU FRI SAT SUN
April 11am – 6pm   10am – 6pm 10am – 6pm 10am – 6pm    
Brutus   10am – 6pm     10am – 6pm 10am – 6pm 10am – 6pm
Catherine 1pm – 6pm   3pm – 7pm   1pm – 8pm 2pm – 8pm  
Doc 7pm – 0am   10am – 6pm   7pm – 0am 10am – 6pm  
Emily 10am – 6pm 10am – 6pm   10am – 6pm     10am – 6pm
Gareth 9pm – 3am   7pm – 2am 9pm – 3am   8pm – 0am  
Gilbert 8pm – 2am 6pm – 11pm 7pm – 0am 8pm – 2am      
Hanna 10am – 6pm 10am – 6pm   10am – 6pm     10am – 6pm
Hunter 10am – 6pm 10am – 6pm 11am – 7pm     10am – 6pm  
Iris 10am – 6pm   11am – 6pm 10am – 6pm 10am – 6pm    
Jimmy   10am – 6pm     10am – 6pm 10am – 6pm 10am – 6pm
Naomi 7pm – 0am 7pm – 2am 7pm – 0am        
Naomi (หลังจากปลดล็อกฤดูใบไม้ร่วง) 10am – 6pm     10am – 6pm   10am – 6pm  
Sally 6am – 5pm 6am – 5pm 6am – 5pm   6am – 5pm 6am – 5pm  
Sally (หลังจากปลดล็อกฤดูใบไม้ร่วง) 10am – 6pm     10am – 6pm   10am – 6pm  
Sam  6pm – 8pm 8pm – 0am  6pm – 8pm 8pm – 0am 6pm – 8pm 6pm – 8pm 6pm – 8pm
Tabitha   7pm – 2am     9pm – 3am 9pm – 3am 8pm – 0am
Tony   10am – 6pm 7pm – 0am 7pm – 0am 10am – 6pm   10am – 6pm