STORY OF SEASONS: Trio of Towns
สแกนเพื่อเข้าชมหน้าเว็บบนมือถือ

การขุดเหมือง

ก่อนจะเริ่มขุดเหมืองได้นั้น เราจำเป็นต้องมีค้อนก่อน ซึ่งเราจะได้รับค้อนเมื่อเราเล่นไปจนถึงวันที่ 15 ฤดูใบไม้ผลิเป็นอย่างน้อย ซึ่งเราจะได้เจอ Ludus ที่มาหาเราที่บ้าน และเสนอการอัปเกรดบ้านราคาถูกให้เรา หลังจากนั้นให้เราไปอัปเกรดบ้านกับเขาให้เรียบร้อย วันถัดไปเราก็จะได้เจอเหตุการณ์ที่เราจะได้ค้อนจาก Ludus

เราสามารถขุดเหมืองได้ที่ Westown ตอนเหนือโดยจะมีอยู่ 4 จุดด้วยกันที่เราสามารถใช้ค้อนทุบหาแร่ต่าง ๆ ได้ แต่ในช่วงแรกเราจะมีเพียงค้อน Effectiveness ระดับ 1 ธรรมดา ซึ่งจะทุบหาแร่ได้เพียง 2 แห่ง คือบริเวณใกล้ ๆ คลีนิกและบริเวณที่มุมซ้าย-ล่างของ Westown และเมื่อเราอัปเกรดค้อนเป็น Effectiveness ระดับ 2 แล้ว เราจะสามารถทุบหาได้ที่บริเวณบันไดมุมขวา-ล่างของ Westown และเมื่ออัปเกดรค้อนเป็น Effectiveness ระดับ 3 เราจะสามารถทุบหาได้ที่บริเวณด้านซ้ายของไปรษณีย์ด้วย

หากเราสามารถอัปเกรด Effectiveness ค้อนจนไปถึงระดับ 4 หรือ 5 แล้ว จะทำให้เรามีโอกาสสูงขึ้นในการได้แร่ที่หายาก ๆ จากจุดทุบได้บ่อยขึ้น

Mining Note

เราสามารถทุบหาแร่ได้ตามจุดต่าง ๆ ทุก ๆ วัน แต่หากเราเว้นช่วงอย่างน้อย 3 วันสำหรับการทุบหาแร่แต่ละครั้งในแต่ละจุด จะช่วยให้เรามีโอกาสได้แร่หายากได้มากขึ้น นอกจากนั้นเรายังสามารถใช้วิธีรีโหลดเซฟเพื่อทุบหาแร่ให้ได้ตรงกับที่เราต้องการอีกด้วย

เมื่อเราสามารถผ่าน Farming Tips #3 ได้แล้ว เราจะเปิดแผนที่ใหม่เป็นฟาร์มชั้นใต้ดิน ซึ่งภายในชั้นใต้ดินยังมีจุดให้ทุบหาแร่ได้ด้วย โดยจุดนี้จะมีแร่ระดับหายากเทียบเท่ากับจุดหาแร่จุดที่ 4 ในเมือง Westown ที่อยู่ด้านซ้ายของไปรษณีย์

จุดทุบใกล้ ๆ คลีนิกและบริเวณมุมซ้าย-ล่างของเมือง Westown

 ค้อนระดับ 1ค้อนระดับ 2ค้อนระดับ 3ค้อนระดับ 4ค้อนระดับ 5
Peddleง่ายมากง่ายมากง่ายมากง่ายปานกลาง
Rockง่ายมากง่ายมากง่ายมากง่ายง่าย
Black Rockปานกลางปานกลางยากยากยาก
Gittering Stoneยากปานกลางง่ายง่ายง่ายมาก
Copperยากยากปานกลางยากยาก
Scrap Oreง่ายง่ายง่ายง่ายง่าย
Brickปานกลางปานกลางยากยากยาก
Glass Stoneปานกลางปานกลางยากยากยาก
Ironยากยากปานกลางยากยาก
Crystalยากยากยากยากปานกลาง
Rubyยากยากยากยากปานกลาง
Jadeยากยากยากยากปานกลาง
Topazยากยากยากปานกลางยาก
Peridotยากยากยากปานกลางยาก
Sandroseยากยากยากยากยาก
Fluoriteยากยากยากยากยาก
Coinปานกลางปานกลางง่ายง่ายง่ายมาก
Old Coinปานกลางยากยากยากยาก
Snowball (ฤดูหนาว)ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
 ค้อนระดับ 1ค้อนระดับ 2ค้อนระดับ 3ค้อนระดับ 4ค้อนระดับ 5
Peddleยากยากยากยากยาก
Rockยากยากยากยากยาก
Black Rockง่ายปานกลางยากยากยาก
Gittering Stoneยากยากยากยากยาก
Copperง่ายง่ายง่ายปานกลางยาก
Scrap Oreยากยากยากยากยาก
Brickง่ายปานกลางยากยากยาก
Glass Stoneง่ายปานกลางยากยากยาก
Ironง่ายง่ายง่ายปานกลางยาก
Crystalปานกลางปานกลางง่ายง่ายง่าย
Rubyยากยากง่ายง่ายง่าย
Jadeยากยากปานกลางง่ายง่ายมาก
Topazปานกลางง่ายง่ายง่ายปานกลาง
Peridotปานกลางง่ายง่ายง่ายง่าย
Sandroseยากยากปานกลางง่ายง่ายมาก
Fluoriteยากยากปานกลางง่ายง่ายมาก
Coinยากยากยากยากยาก
Old Coinปานกลางปานกลางยากยากยาก
Snowball (ฤดูหนาว)ยากยากยากยากยาก

จุดทุบบริเวณบันได

 ค้อนระดับ 1ค้อนระดับ 2ค้อนระดับ 3ค้อนระดับ 4ค้อนระดับ 5
Rock ง่ายง่ายปานกลางยาก
Glittering Stone ปานกลางยากยากยาก
Copper  ยากยากยาก
Silver  ยากยากยาก
Brick ง่ายง่ายง่ายปานกลาง
Glass Stone ง่ายง่ายง่ายง่าย
Iron ปานกลางง่ายง่ายมากง่ายมาก
Ruby ปานกลางยากยากยาก
Jade ยากปานกลางปานกลางยาก
Moonstone ยากยากยากปานกลาง
Amethyst ยากยากปานกลางยาก
Emerald ยากยากยากปานกลาง
Agate ยากยากยากปานกลาง
Sandrose ปานกลางยากยากยาก
Fluorite ปานกลางปานกลางยากยาก
Adamantite ยากยากยากยาก
Platinum  ยากยากยาก
Old Coin ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
Shiny Coin ปานกลางยากยากยาก
Snowball (ฤดูหนาว) ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
 ค้อนระดับ 1ค้อนระดับ 2ค้อนระดับ 3ค้อนระดับ 4ค้อนระดับ 5
Rock ยากยากยากยาก
Glittering Stone ยากยากยากยาก
Copper  ยากยากยาก
Silver  ยากปานกลางง่ายมาก
Brick ยากยากยากยาก
Glass Stone ยากยากยากยาก
Iron ยากยากยากยาก
Ruby ปานกลางยากยากยาก
Jade ยากปานกลางปานกลางยาก
Moonstone ง่ายง่ายง่ายมากง่าย
Amethyst ง่ายมากง่ายง่ายง่าย
Emerald ง่ายง่ายมากง่ายง่าย
Agate ง่ายง่ายง่ายง่าย
Sandrose ปานกลางยากยากยาก
Fluorite ปานกลางปานกลางยากยาก
Adamantite ง่ายง่ายง่ายมากง่าย
Platinum  ยากปานกลางง่ายมาก
Old Coin ยากยากยากยาก
Shiny Coin ปานกลางยากยากยาก
Snowball (ฤดูหนาว) ยากยากยากยาก

จุดทุบใกล้ ๆ ไปรษณีย์และฟาร์มชั้นใต้ดิน

 ค้อนระดับ 1ค้อนระดับ 2ค้อนระดับ 3ค้อนระดับ 4ค้อนระดับ 5
Rock  ง่ายปานกลางยาก
Glittering Stone  ยากยากยาก
Copper  ง่ายง่ายง่ายมาก
Silver  ยากปานกลางปานกลาง
Gold  ยากยากยาก
Brick  ง่ายง่ายปานกลาง
Glass Stone  ง่ายง่ายง่าย
Iron  ง่ายง่ายมากง่ายมาก
Moonstone  ปานกลางยากยาก
Diamond  ยากยากปานกลาง
Amethyst  ปานกลางปานกลางยาก
Emerald  ปานกลางยากยาก
Agate  ปานกลางปานกลางยาก
Adamantite  ยากปานกลางยาก
Orichalcum  ยากยากยาก
Mithril   ยากยาก
Platinum  ยากยากปานกลาง
Pink Diamond   ยากยาก
Philosher’s Stone    ยาก
Old Coin  ปานกลางปานกลางปานกลาง
Snowball (ฤดูหนาว)  ปานกลางปานกลางปานกลาง
 ค้อนระดับ 1ค้อนระดับ 2ค้อนระดับ 3ค้อนระดับ 4ค้อนระดับ 5
Rock     
Glittering Stone     
Copper     
Silver  ง่ายมากง่ายมากง่าย
Gold  ปานกลางง่ายง่ายมาก
Brick     
Glass Stone     
Iron     
Moonstone  ง่ายปานกลางยาก
Diamond  ปานกลางง่ายง่ายมาก
Amethyst  ง่ายง่ายยาก
Emerald  ง่ายปานกลางยาก
Agate  ง่ายง่ายยาก
Adamantite  ง่ายมากง่ายมากง่าย
Orichalcum  ยากปานกลางง่ายมาก
Mithril   ยากง่าย
Platinum  ง่ายง่ายง่ายมาก
Pink Diamond   ยากยาก
Philosher’s Stone    ยาก
Old Coin     
Snowball (ฤดูหนาว)